COVID-19

Requisits de manteniment en habitacions, manteniment de magatzem, maquinària i equips

Introducció

L’allotjament de Masia Tinet, sent el millor coneixedor de les seves pròpies instal·lacions, ha dissenyat aquest pla específic per la seva empresa amb l’objectiu de minimitzar els riscos higiènic-sanitaris al COVID-19 i fer pública aquesta informació per a consulta de totes aquelles persones interessades o que vulguin realitzar una reserva. L’empresa assumeix el compromís ferm amb la gestió del risc, liderant la implementació sistemàtica de mesures dirigides a minimitzar-lo. Per això, els diferents processos estaran coordinats entre si complint sempre amb les recomanacions i pautes dictades per les autoritats sanitàries en relació a les mesures especials davant del COVID-19.Evaluació de riscos

En primer lloc s’ha realitzat l’evaluació de riscos i adaptat a les nostres característiques. En l’evaluació de riscos sanitaris s’han tingut en compte les següents qüestions:

La capacitat de l’allotjament es per un màxim de 15 persones que es reparteixen entre 6 habitacions. Disposem d’una sala d’estar de 45 metres quadrats i uns altres 120 metres quadrats de terrassa. La zona de la piscina disposa de 50 metres quadrats, cosa que suposa una ràtio d’ocupació que no presenta dificultat per a mantenir distàncies de seguretat en les zones comunes, principalment a la zona de restauració i serveis. Tant si els serveis es produeixen a l’interior de l’edifici com a l’exterior, no existeixen dificultats quant a les mesures de seguretat i higiene. Existeix un espai específic per la recepció i desinfecció de mercaderies i proveïdors a l’exterior de la cuina. La cuina compleix tots els requisits d’higiene i espai, així com d’instal·lacions per implantar les noves normes i protocols de seguretat. Es reforçaran els protocols de neteja en totes les instal·lacions. Es prioritzarà la realització d’activitats i estancia dels clients en espais exteriors, terrasses, jardins i en les 1,5 hectàrees de finca disponibles. Recursos Materials 

Gel hidroalcohòlic desinfectant.

Ús de productes de neteja desinfectants en condicions de seguretat, per exemple, dilució acabada de preparar de lleixiu (concentració de clor 1 g/L, preparat amb dilució 1:50 d’un lleixiu de concentració 40-50 g/L). També són eficaces concentracions d’etanol 62-71% o peròxid d’hidrògen al 0,5% en un minut, així com ús d’altres mètodes alternatius autoritzats i de termòmetres de control de temperatura corporal sense contacte.

 

Altres:

Safates petites i botes per a la desinfecció de diners o bosses per a roba i estovalles de paper d’ús individual, mesures bàsiques d’higiene per a cuina i zones comunes. Escombraries amb tapa i pedal a les habitacions. Les tasques i processos de treball s’ajusten a les normes de seguretat establertes per les autoritats sanitàries. Això implica: la obligatorietat de l’ús de mascaretes i mesures higièniques de caràcter personal, especialment quan interactuem amb la clientela i ocasionalment amb els empleats. Es prioritzarà l’ús d’uniformes i roba específica per la feina, que s’haurà de rentar diàriament. S’observarà el rentat de mans amb la freqüència oportuna (amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica).

 

Es disposarà de termòmetres de no contacte per a medir la temperatura corporal quan la situació ho requereixi. 

Requisits generals de pla de contingència

 

El pla de contingència estarà disponible per a la seva consulta. 

 • S’organitzarà la circulació de persones perquè es compleixin les distàncies de seguretat en tot moment.
 • Es distribuiran en l’espai disponible les taules i el mobiliari que fos necessari per a complir les normes de distanciament.
 • No tenim personal que pugui adscriure’s a grups vulnerables davant el COVID-19 però es controlarà el compliment de les mesures específiques de seguretat per aquest personal, com el control de temperatura corporal a distànica. 
 • Es modificarà el sistema de control horari per evitar el contacte físic (petjada, dígits, paper) o en el seu defecte, haurà d’assegurar-se la disponibilitat d’una solució desinfectant.
 • Es proporcionaran els EPIS adequats, amb el consens dels implicats, especialment per al servei de neteja de les habitacions i espais comuns.
 • S’observaran les normes d’ús d’instal·lacions en què es desenvolupa la feina i els espais compartits per a mantenir les distàncies de seguretat, menjadors, accessos, zones comunes, etc.)
 • Es ventilen diàriament les diferents àrees de l’hotel. Mesures Informatives

 

 • El pla de contingència es comunica a l’empleada per la seva adequada posada en marxa i manteniment via email i telèfon mitjançant reunions. 
 • Es mantindran reunions informatives i formatives si fos necessari per a millorar la informació i esclarir dubtes de l’empleada.
 • Els clients estan informats de les mesures que afecten directament i que hagin d’aplicar, com l’ús de mascareta, rentat de mans, distància de seguretat, etc. A través de correu electrònic amb la informació de les reserves d’allotjament, a través de la pàgina web i dels canals de contractació dels serveis, demanant-los en tot cas l’acceptació d’aquestes mesures amb la confirmació de la seva reserva. 
 • A l’establiment es mostra cartelleria amb mesures preventives implantades i pautes a seguir pels clients.
 • Els cartels d’informació sobre les mesures generals se situaran a la recepció. En altres zones es col·locaran cartells amb indicacions específiques sobre distància de seguretat, ús d’hidrogel desinfectant i hàbits d’higiene.
 • El pla de contingència estarà disponible per a la seva consulta. Mesures de protecció i organització del personal

 

 • Proporcionar EPI (Equip de Protecció Individual) adequats prèvia evaluació dels riscos laborals: mascaretes i guants. 
 • Adicionalment es proveïrà de pantalles de protecció facial per a la neteja i equip, per a l’eventualitat de casos de sospita de contagi de clients o altre personal. 
 • Es manté l’ús de mendils per al servei de taules amb mascareta. 
 • Evitar la salutació amb contacte físic i respectar la distància de seguretat.
 • Utilitzar mascareta davant la presència de clients, proveïdors i sempre que no es pugui respectar la distància de seguretat.
 • Llençar la mascareta i altres elements d’higiene personal al finalitzar la seva vida útil segons instruccions indicades pel fabricant, així com els EPI de forma immediata als contenidors que s’han disposat per això i amb accionament no manual. 
 • Obligació de rentar-se minuiciosament les mans després d’estornuar, sonar-se el nas, estossegar o tocar superfícies potencialment contaminades (diners, documents, etc.).
 • Desinfectar freqüentment els objectes d’ús personal (ulleres, mòbils, etc.) amb una solució desinfectant o amb aigua i sabó quan sigui factible, així com els elements del lloc de treball (pantalla, teclat, ratolí, etc.).
 • Per aquests equips electrònics, es facilitaran productes específics per aplicar amb un drap o tovalloletes desinfectants especials.
 • La roba de carrer s’ha de guardar en bossa de plàstic perquè no hi hagi contacte entre la roba de carrer i la de feina.
 • De la neteja d’uniformes i roba de feina se n’encarrega l’establiment o en el seu defecte el realitza l’empleat havent d’assegurar una neteja de la mateixa a una temperatura superior a 60ºC. En aquest últim cas, aquesta roba utilitzada només durant la jornada laboral es transporta en bosses tancades si el personal se l’endú al seu domicili. En cas de no poder ser tractada la seva neteja a aquella temperatura, l’establiment procedeix a una adequada desinfecció.

Requisits dels serveis:

 

Servei de recepció

 • L’establiment ha de sol·licitar, en el moment de la confirmació de la reserva, l’acceptació de les mesures de seguretat implementades a l’establiment. Enviar adjunt el pla de contingència. S’estableix un aforament màxim de 2 persones a la zona de recepció i mesures necessàries per assegurar el distanciament entre clients.
 • La persona encarregada de rebre al client ho farà amb la mascareta.
 • A la zona de recepció i acollida s’hi col·locarà solució desinfectant pels clients.
 • S’evita compartir bolígrafs i en cas de fer-ho, es desinfecta després de l’ús.
 • No són necessaris els marcadors de distància perquè la porta d’entrada a la recepció servirà com a punt per guardar les distàncies.
 • Es fomenta el pagament mitjançant transferència bancària amb targeta de crèdit o altres mitjans electrònics preferiblement i es desinfecta el TPV després de cada ús.
 • La neteja de la taula-mostrador es realitza com a mínim un cop al dia atenent a l’afluència de clients-
 • Les claus i targetes es depositen en un recipient amb desinfectant després de cada ús si es depositen a la recepció. Es recomana que el client mantingui la clau al seu poder fins que finalitzi l’estada. S’entregaran les claus de l’habitació en un sobre o bossa petita i s’habilitarà una petita safata perquè les hi dipositi el client abans de procedir a la seva desinfecció.
 • El teclat, la pantalla, telèfon i altres elements utilitzats es desinfectaran.
 • Es facilitarà l’auto check-in a l’arribada i el pre-check-in online.
 • Col·locar un cartell sol·licitants que es mantingui la distància de seguretat.
 • Es disposarà de mascaretes pels clients que ho demanin.
 • En cas de cobraments en efectiu, es recomana disposar d’un sistema que eviti el contacte amb els diners, disposant d’un lloc per al seu dipòsit sense manipulació, i el mateix sistema pel canvi. S’habilitarà una petita safata per a dipositar els diners. Es disposarà d’un recipient amb desinfectant per a monedes. S’utilitzarà gel desinfectant després del contacte amb bitllets o monedes.
 • Al final de la jornada es recomana la desinfecció dels diners en efectiu. Servei de restaurant

 • S’haurà de realitzar el servei amb contacte zero.
 • Se servirà fent ús de mascareta perl servei als clients.
 • S’instal·laran gels hidroalcohòlics a disposició del client.
 • Emmagatzemar els elements auxiliars del servei (vaixella, cristalleria, coberteria, mantelleria, cistelles de pa, tasses de cafè, sucres…) en espais tancats.
 • Es distanciaran les taules del menjador establint un mínim de 1,50 metres entre una i l’altra. 
 • Si s’hagués de realitzar algun servei a les habitacions, farem ús de guants i mascareta a l’accedir a la mateixa tant per servir com per retirar el servei. Habitacions

 • Es col·locaran papereres amb tapa als banys de les habitacions, amb bosses a l’interior per recollir els residus.
 • La neteja de les habitacions en el context COVID-19 ha de contemplar de manera específica l’airejat de l’habitació, el reemplaçament de tovalloles i de roba de llit.
 • El primer serà la ventilació completa de l’habitació, obrirem les portes i les finestres.
 • Buidem la paperera.
 • Traiem la roba bruta i la dipositem en sacs hermètics, per a la neteja i desinfecció. Aquesta roba de llit s’haurà de rentar a més de 60º.
 • Els llençols, tovalloles, protectors de coixins, fundes de coixins, edredó, i cobrellit es canvien amb cada nou client.
 • Es netegen totes aquelles superfícies habituals de contacte com: poms, comandaments a distància, manetes de finestres, interruptors, etc.
 • El bany es neteja exhaustivament amb fungicides.
 • Després de netejar totes les superfícies es tanquen les finestres, es renta el terra amb desinfectants autoritzats.
 • A més, es prestarà especial atenció al següent: Neteja de parets, terres, sostres, miralls i finestres, mobles, equips i elements decoratius i funcionals
 • El personal de neteja no accedirà a prestar servei a les habitacions sense que el client surti de l’habitació, excepte en circumstàncies excepcionals. S’informarà anticipadament la clientela d’aquesta mesura.
 • Cal rebutjar els guants en finalitzar l’habitació i prosseguir amb nous guants les tasques següents.
 • Cal analitzar la reducció de tèxtils (incloses catifes) a l’habitació, objectes de decoració i amenities. S’eliminen mantes, coixins i mantes auxiliars sobre els llits.

 

Zones d’ús comú

 • A l’hotel i la sala d’estar – menjador i terrasses no existeix un problema d’aglomeracions tot i que se supervisi que els clients mantinguin la distància de seguretat.
 • L’establiment incrementarà la freqüència de la neteja i desinfecció a totes les dependències i especialment a les zones d’ús comú tenint especial cura en repassar les zones de major contacte (superfícies, poms, lavabos, piques, mostrador de recepció, portes, claus, mandos a distància, botó de descàrrega de wc, barreres de protecció, control de climatització, assecador, baranes, mobiliari de terrassa, etc.)
 • La ventilació/airejament diari de les zones d’ús comú en què hi hagi hagut clients.
 • Per a la neteja s’emplearan productes desinfectants autoritzats i de provada eficàcia. Aquests s’han d’utilitzar d’acord amb les fitxes de dades de seguretat de producte i en condicions de seguretat.
 • La recollida d’escombraries s’ha de realitzar de manera que aquestes quedin segellades i traslladades al punt de recollida situat a l’exterior de l’edifici. Zona de cuina

 • Abans de començar cada servei cal fer una desinfecció general de les superfícies de treball.
 • Hi haurà dosificadors de sabó desinfectant al costat del rentamans. Per assecar-se s’utilitzarà paper, el qual es llençarà a una galleda d’escombraries amb tapa d’accionament no manual.
 • En finalitzar la jornada, cal fer una neteja d’eines i equips de treball amb els productes recomanats
 • S’habilita l’espai exterior davant de la porta de la cuina per a la recepció de mercaderies. En aquesta zona, es procedirà al desembalat i la desinfecció de tots els elements rebuts siguin aliments o un altre tipus de matèries. La desinfecció de la mercaderia es durà a terme amb un drap humitejat amb una solució desinfectant. Un cop desinfectats es poden introduir a les zones d’emmagatzematge corresponents dins de la cuina.
 • En aquest espai cal eliminar els embalatges secundaris i terciaris de les mercaderies rebudes. I cal dur a terme una desinfecció dels embalatges primaris que hagin estat en contacte amb l’exterior durant el procés d’aprovisionament.
 • Els embalatges aniran directament als contenidors d’escombraries.
 • Els proveïdors han de mantenir la distància de seguretat.
 • Evitar qualsevol contacte físic (salutacions, entrega d’albarans, etc.).
 • Després de la recepció i/o manipulació de paquets/comandes cal netejar i desinfectar la zona i el personal ha de rentar-se les mans amb aigua i sabó.Requisits de neteja i desinfecció. Pla de neteja 

A més dels protocols de neteja ja exposats, s’indiquen les accions següents:

 

 • Un increment de les freqüències de neteja i repassos que es determinarà en funció de l’afluència de clients i que en qualsevol cas duplicarà la freqüència actual, especialment als espais i elements de més ús o contacte amb els clients.
 • La ventilació/aireig diari de les zones d’ús comú on hi hagi hagut clients.
 • Ús de productes de neteja desinfectants en condicions de seguretat, per exemple, dilució acabada de preparar de lleixiu (concentració de clor 1 g/L, preparat amb dilució 1:50 d’una lleixiu de concentració 40-50 gr/L). També són concentracions d’etanol eficaces 62-71% o peròxid hidrogen al 0,5% en un minut, així com l’ús d’altres mètodes alternatius autoritzats i de provada eficàcia. En tot cas, cal assegurar l’eficàcia dels desinfectants que es facin servir i s’utilitzaran d’acord amb les fitxes de dades de seguretat dels productes.
 • La recollida de papereres de zones d’ús comú s’ha de fer en condicions de seguretat, de manera que les bosses quedin tancades/segellades i siguin traslladades al punt de recollida de residus.
 • Els tèxtils bruts s’han de recollir, ficar-se en una bossa i tancar-la fins al tractament a la bugaderia.
 • Cal evitar sacsejar els tèxtils bruts. En el cas de roba interior, cal evitar dipositar-la al terra de l’habitació o bany.
 • Després de la manipulació de tèxtils bruts, el personal ha de rentar-se les mans.
 • Els tèxtils bruts s’han de rentar a >60ºC.
 • S’utilitzaran els productes de neteja i desinfecció seleccionats per a cada cas atenent a l’adquisició de virucides específics que reforcin els productes de neteja habituals.Requisits de manteniment

Al pla de manteniment de les instal·lacions i serveis s’afegeixen les següents normes:

Manteniment en habitacions:

 • Llevat del cas d’emergència, el personal de manteniment no entrarà a les habitacions mentre els clients estiguin ocupant-les.
 • Si cal, protegir-lo amb l’equip de protecció individual i en tot cas mascareta. Si el client es troba a l’habitació, cal instar-lo a posar-se també la màscara mentre el personal de manteniment romangui a l’habitació.
 • Un cop finalitzada l’assistència o la reparació, el personal s’ha de desinfectar les mans i llençar l’equip de protecció individual diàriament.
Open chat
💭 Necessites ajuda?